Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Csörgő András E.V. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás utca 37., adószám: 66625951-1-25), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett elektronikus kereskedelmi szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Csörgő András E.V.
A szolgáltató székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás utca 37.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@megalmodtad
Cégjegyzékszáma: E.V.
Adószáma: 66625951-1-25
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): E.V.
Telefonszámai: +36 30/387 88 11
Engedély száma: 36805088
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Csörgő András E.V.
3400 Mezőkövesd, Mátyás utca 37.
66625951-1-25

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 1. A megrendelő és szolgáltató (továbbiakban felek) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzak meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF feleket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
 2. A megrendelése véglegesítése előtt a megrendelő köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 3. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
 4. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 5. A szolgáltatást hirdető weboldalon (megalmodtad.hu) megjelenített termékek, minták, azok részei, alkotóelemei a szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Azok további felhasználásához, tovább értékesítéséhez a szolgáltató nem járul hozzá.

Adatkezelési szabályok

 1. A szolgáltatást hirdető weboldalon megtalálható Adatvédelmi Tájékoztató című dokumentum a szolgáltatás működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A szolgáltató általa egyedileg, kisipari és kézműves módszerekkel gyártott papír áruk (továbbiakban: termékek) online értékelésére vállal kötelezettséget egyedi megrendelés alapján.
 2. A szolgáltatást hirdető weboldalon a szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról a szolgáltatást hirdető weboldalon

Rendelés menete

A megrendelés kizárólag szolgáltatást hirdető weboldalon megjelölt módon telefonon az +36 30/387 88 11 számon, emailben az info@megalmodtad.hu email címen, vagy a //www.facebook.com/megalmodtad/ facebook oldalnak címzett privát üzenetben történik.

A megrendelő köteles megadni a:

 • a termék cikkszámát,
 • a darabszámot,
 • az egyedi jellemzőket,
 • valamint bármilyen lényeges a megrendelés szempontjából releváns információt.
 1. Adatbeviteli hibák kijavítására a szolgáltató a visszaigazolás során e-mailben biztosít lehetőséget.
 2. A megrendelés megérkezésétől számított 2 munkanapon belül történik meg a megrendelés visszaigazolása. Amennyiben a megrendelés pénteki vagy szombati munkanapon vagy munkaszüneti napon érkezik, a visszaigazolás a következő hét első munkanapján fog érkezni.
 3. Az elfogadott megrendelés után 4 munkanapon belül a szolgáltató látványtervet készít, melyet az árajánlattal együtt megküld a megrendelő részére. A megrendelő a látványtervre adott válaszában fogadja el az árajánlatot és a látványtervet.
 4. A szolgáltató kizárólag átutalásos fizetési módot biztosít a 10402733-50526988-86481006 jelzésű pénzforgalmi folyószámlára.
 5. A kiszállítást Magyarország területén a Magyar posta végzi, melynek díja egységesen bruttó 2.750.- Ft.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 14 munkanapon belül. Ha a szolgáltató és a megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a megrendelőhöz címzett felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 2. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

 1. A fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Garancia, jótállás

 1. Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk. Nem megfelelőség esetén elérhetőségeink valamelyikén mihamarabbi tájékoztatást nyújtunk. a vonatkozó jogszabályok alapján (151/2003. Korm. rendelet.
  A Ptk-ban meghatározott jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.)

Panaszkezelés

A megrendelő az Áruval vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 30/387 88 11
Internet cím: //www.megalmodtad.hu
E-mail: info@megalmodtad.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval a panaszát, amely a szolgáltatónak, illetve a szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A válaszban tájékoztatni kell a Vásárlót a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: //www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki, a Békéltető testületi ülésen a részvétel nem kötelező az írásbeli, az egyezségi ajánlatot tartalmazó irat elküldése esetén.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: //www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
//bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. megrendelő és a szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Mezőkövesdi Járásbíróság illetékességét.

Mezőkövesd, 2024. február hó 22. nap